Informare GDPR

Informare GDPR
Informare GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea – RoCredit IFN S.A.

 • Adresa: Baia Mare, Str.Tudor Vladimirescu,Nr.34, jud.Maramureș
 • Reg. Com. nr.: J24/217/2007
 • CUI:  20898691
 • Nr. contact: 0362-404.948 sau 0372-708.388

 DPO 

Prin platforma online, RoCredit IFN S.A. prelucrează datele urmatoarelor categorii de persoane fizice și juridice: clienți/potentiali clienți/foști clienți, beneficiari / potențiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client în relatia cu RoCredit IFN S.A., debitori ai clientului. RoCredit IFN S.A. prelucrează exclusiv datele care îi sunt necesare scopurilor prelucrării:

 •  nume si prenume, pseudonim, cod client, CNP, denumire persoană fizică autorizată și CIF;
 •  date referitoare la naționalitate, cetățenie și rezidență (inclusiv fiscală);
 •  date aferente actului de identitate/pasaportului/actului de stare civilă/permisului de conducere;
 • adresa (domiciliul/ resedința/adresa de corespondență); 
 • date de contact (telefonul fix/mobil, fax, e-mail);
 • date privind conduita financiară/lichiditatea, date privind cheltuielile lunare, cheltuielile recurente de natura creditului sau altă natură, istoricul de rambursare al angajamentelor de plată asumate, eventuale litigii cu terți, produse de asigurare deținute sau care urmează a fi achiziționate și acoperirile furnizate prin acestea, cheltuielile cu taxele și impozitele;
 • informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnari legate de infracțiuni precum frauda, spălarea de bani și finantarea actelor de terorism;
 • apartenența la un grup de clienți, participația în alte societăți, precum și alte date incluse în contractele încheiate cu dumneavoastra sau generate pe parcursul executarii contractului;
 • datele bancare, inclusiv informații despre produsele/serviciile financiar bancare detinuțe, tranzacțiile bancare;
 •  date referitoare la eventuale conflicte de interese;
 •  verificarea calității de persoană expusă public, dacă este cazul;
 •  date privind sancțiuni, dacă este cazul;
 •  semnatura olografă sau electronică, după caz;
 •  orice alte date cu caracter personal, care ne sunt aduse la cunoștință în diverse contexte de către clienți sau de către orice alte persoane.

Datele cu caracter personal prelucrate pot fi furnizate Rocredit IFN S.A.:

În mod direct, de către dumneavoastră sau prin intermediul unui reprezentant legal sau convențional sau al unei alte persoane care acționează în numele dumneavoastră, prin completarea formularelor sau documentelor puse la dispozitie în vederea inițierii relației contractuale, actualizării datelor, achiziționării de produse și servicii, dispunerii de operațiuni, formulării unor solicitări în legatură cu relația contractuală, indiferent de canalul de comunicare utilizat;

Prin consultarea, direct sau prin intermediul unor furnizori privați de baze de date, a datelor puse la dispoziția publicului de către organisme guvernamentale sau instituții publice sau de reglementare, cum ar fi:  Registrul Comerțului (portal.onrc.ro), Ministerul de Finanțe (mfinante.ro), Agenția Natională de Administrare Fiscală (anaf.ro), Ministerul Justiției (portal.just.ro), Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobiliare (aegrm.ro/romarhiva.ro), Banca Națională a României (Centrala Riscului de Credit sau Centrala Incidentelor de Plăți), Monitorul Oficial, Portalul Guvernului Romanie (data.gov.ro);

Prin consultarea informațiilor disponibile în surse publice externe, cum ar internetul și rețele sociale sau prin consultarea bazei de date proprii;

De parteneri contractuali ai persoanei vizate (de exemplu parteneri care fac plăți de salarii sau alte venituri către persoana vizată ori solicită efectuarea de plăți din conturile persoanei vizate).

 

Scopurile prelucrarii: Prin platforma online se prelucrează datele cu caracter personal declarate în vederea prestarii serviciilor de creditare și scontare în următoarele scopuri, de a face demersuri în vederea desfășurării etapelor aferente contractului de creditare: cunoașterea clientului, analiza bonității clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare/scontare, tragerea creditului, administrarea creditului, a serviciului de scontare, încasări asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, crearea contului de utilizator, a activitatilor de marketing, precum și în scopul îndeplinirii unor obligații legale privind auditul, cunoașterea clientelei, în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude.


Datele speciale:

Prelucram date speciale privind sănătatea dumneavoastră doar în scopul indentificării unor alternative de plată a creditului.

La aplicarea prin platforma a unei cereri de cesiune creanțe se culeg date din surse disponibile public cum ar fi : RECOM, AEGRM, Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, Portalul Instanțelor de Judecată, Linkedin, website-ul organizației din care faceți parte.


Temeiul legal al prelucrarii
:

Temeiul prelucrarii este constituit din:

– consimțământ privind datele necesare activității de marketing, identificarea unor alternative de plată a creditului și pentru crearea contului utilizator,

– realizarea contractului de creditare/ scontare, cunoașterea clientului, analiza bonității clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare,

– precum si îndeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislația specifică în domeniul creditării/scontare, legislația privind spălarea banilor și combaterii actelor de terorism, legislația sectorială)

– legitimul interes în vederea exercitării acțiunilor în vederea prevenirii fraudelor ce pot să apară în activitatea de creditare/scontare, reprezentarea în instanță pentru apararea propriilor drepturi.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de catre RoCredit IFN S.A. în baza următoarelor temeiuri juridice:

 1. În vederea încheierii și derulării relației contractuale conform art.6 alin.1 lit. b) din Regulamentul General privind protecția datelor.

În considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către RoCredit IFN S.A. în următoarele scopuri:

 • analizarea solicitărilor de servicii și produse și evaluarea eligibilității;
 •  furnizarea de informații referitoare la produsele și serviciile solicitate/de care beneficiari, monitorizarea îndeplinirii obligațiilor contractuale, notificarea dumneavoastră cu privire la contractele încheiate (ex. modificare/completare caracteristici/ costuri/ functionalități/ beneficii produse/ servicii, informații despre rate scadente/restante, luarea măsurilor care se impun ca urmare a nerespectării respectivelor obligații contractuale (ex. colectarea de debite/ recuperare creanțe/ declararea scadenței anticipate);
 •  modificarea contractelor încheiate (ex. restructurări, refinantare, prelungirea duratei de creditare, amânarea plății, angajamente / convenții de plată încheiate în procedura de recuperare pe cale amiabilă/ legală etc.);
 •  raportarea și transmiterea informatiilor/documentelor necesare la fondurile de garantare (ex. FNGCIMM, FGDB);
 1. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale conform art.6 alin.1 lit. c) din Regulamentul General privind protectia datelor.

În considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către  RoCredit IFN S.A. în următoarele scopuri:

 • identificarea și cunoașterea clientelei, realizarea analizelor de risc, raportarea tranzacțiilor suspecte, prevenirea fraudelor, respectiv în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv prin colectarea în sistemul informatic de evidență a datelor conținute în actele de identitate ale clientului;
 •  gestionarea controalelor și investigatiilor, respectiv realizarea raportarilor către autoritățile / instituțiile autorizate, cum ar fi ANAF, ANPC, BNR, CRC, ANSPDCP, ASF/BVB, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,  potrivit competentelor acestora;
 •  realizarea pe calea executării silite a sumelor datorate precum și administrarea popririlor și sechestrelor, conform prevederilor Codurilor de Procedură Civilă și Penală, ale Codului Fiscal și de Procedură Fiscală, inclusiv a prevederilor legilor speciale în materie;
 •  punerea în executare a hotărârilor instanțelor judecătorești;
 •  realizarea misiunilor de audit obligatorii;
 •  reevaluarea garanțiilor, calculului provizioanelor;
 •  auditarea situațiilor financiare;
 •  gestionarea conflictelor de interese;
 • îndeplinire a obligațiilor în materie fiscală, inclusiv cu privire la impozitele și taxele cu reținere la sursă;
 •  acordarea anumitor beneficii/facilități prevăzute de lege;
 •  stocarea și arhivarea informațiilor.
 1. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale institutiei conform art.6 alin.1 lit. f) din Regulamentul General privind protectia datelor.

În considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Rocredit IFN S.A.  în următoarele scopuri:

 • efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice)/studii de piață, atât cu privire la produse/ servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru monitorizarea satisfacției clientului și a calității serviciilor și produselor achiziționate, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a produselor/ serviciilor/ proceselor interne;
 •  realizarea unor profile, segmente, tipologii în vederea prezentării/furnizării celor mai potrivite produse/ servicii;
 •  proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT, stocarea bazelor de date;
 •  marketing direct, după caz;
 •  planificarea unei dezvoltări strategice, realizarea previziunilor privind dinamica de portofoliu, realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanță, stabilirea bugetelor, stabilirea elementelor de cost pentru produsele/ serviciile RoCredit IFN S.A.;
 •  monitorizarea tranzacțiilor pentru prevenirea fraudelor și investigarea acestora;
 •  realizarea raportărilor interne către organele de conducere, inclusiv în vederea asigurării unor măsuri prudențiale, prevenirea riscului operațional, inclusiv a fraudelor, gestiunea refuzurilor la plată;
 •  asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice, cât și în cadrul locațiilor fizice (de ex: unități teritoriale,  sediul central);
 • Încheierea și gestionarea unor contracte de finanțare sau cesiuni de creanțe;
 •  colectarea de debite/ recuperarea de creanțe;
 •  gestionarea conflictelor de interese;
 •  constatarea, exercitarea sau aparărea în instanță a unor drepturi ale RoCredit IFN S.A., recuperarea prejudiciilor, precum și constituirea de probe și realizarea de monitorizări în acest sens;
 • înregistrarea interacțiunilor prin canalele oficiale de comunicare, cu scopul de a furniza dovada cererii/ acordului/ opțiunii cu privire la anumite servicii, după caz;
 •  stocarea și arhivarea informațiilor.
 1. În baza consimțământului dumneavoastră conform art.6 alin.1 lit. a) din Regulamentul General privind protecția datelor.

În considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastrĂ cu caracter personal sunt prelucrate de către RoCredit IFN S.A. în următoarele scopuri:

 • pentru verificările / interogările care stau la baza analizei riscurilor de creditare în cadrul bazelor de date reprezentate de Centrala Riscului de Credit și ANAF, în cazul în care solicitați un produs de creditare;
 •  pentru profilarea în scop de marketing și pentru marketing direct;
 • în vederea realizării înregistrării audio a convorbirilor telefonice, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor;
 •  acordarea anumitor beneficii/facilități prevăzute de lege, în baza solicitării dumneavoastră care va reprezenta consimțământul implicit;
 • analizare a comportamentului cu prilejul accesării website-ul, prin folosirea de cookies, atât ale RoCredit IFN S.A., cât și ale terților.

În situația în care nu v-ați exprimat acordul pentru realizarea acestor operațiuni, ele nu vor fi realizate.

 Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul de creditare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, RoCredit IFN S.A. comunica aceste date către autorități și organisme publice, operatori, terți sau împuterniciții săi sau altor categorii de destinatari precum:

 • Pentru îndeplinirea unor cerințe legale sau la solicitarea acestora, către: Banca Națională a României, Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, auditori statutari, alte autorități de stat.
 • Furnizori de servicii (inclusiv consultanți, experți, notariate, case de avocatură, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT,  furnizori de servicii de marketing și curierat, societăți de arhivare, instituții bancare)
 • La solicitarea expresă: ANPC, autoritatea judecătoreasca, autorități publice centrale și locale, poliție, organizații de cercetare a pieței.

Categoriile de împuterniciți

Transmiterea datelor se face în funcție de situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și asigurându-ne prin intermediul contractului încheiat cu privire la respectarea cerințelor Regulamentului. În plus, Împuterniciții se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv în ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificată de rațiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare și asigura tehnologia prin care Operatorul să-și poată îndeplini atribuțiile.

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților.

Exemple de categorii de împuterniciți:

 • Firma de soft contabil 
 • Birouri executori judecătorești (Romania)
 • Autoritati fiscale
 • Furnizori de servicii de comunicații 

Acest tip de comunicare este ocazională sau permanentă, în funcție de situație.

Durata prelucrarii

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, avem în vedere durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale, regulamentele Banca Națională a României și termenele de arhivare statuate prin legea arhivării, ordinul ministrului de finanțe. În plus pentru garanțiile prin consimțământ durata este atât timp cât acesta este în vigoare.

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre, nu vom putea să încheiem contractele de creditare pe care ni le solicitați sau nu vom putea executa contractul de creditare în care sunteți/veți fi parte. Pe parcursul colectării datelor cu caracter personal, câmpurile obligatorii vor fi marcate distinct cu *.

Prelucrarea (inclusiv stocarea) datelor cu caracter personal se realizează pe durata de valabilitate a contractelor și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite documentele ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate, conform legislației aplicabile în domeniul contabilitații și a normelor legale privind arhivarea documentelor, respectiv pe durata existenței unui alt temei legal justificativ, dacă este cazul.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul cunoașterii clientelei și pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului cel putin 5 ani de la data încetării relației de afaceri.

Datele cu caracter personal transmise către Centrala Riscului de Credit sunt stocate de aceasta timp de 10 ani de la data înscrierii.

În situația în care v-ați exprimat în prealabil consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în scop de marketing direct, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în acest scop pe durata relației contractuale, precum si pentru o perioada de 10 ani de la încetarea acesteia. În cazul în care va retrageți consimțământul, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop, fără ca retragerea consimțământului să afecteze legalitatea operațiunilor de prelucrare anterioare.

Este posibil ca, în urma împlinirii termenelor legale de arhivare, RoCredit IFN S.A. să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

Prelucrare date personale în scop de marketing direct 

În măsura în care ați fost de acord, RoCredit IFN S.A. și/sau partenerii săi prelucrează în scop de marketing direct(1), pentru crearea de profiluri(2), datele cu caracter personal precum: nume, data nașterii, adresă, adresa e-mail, număr de telefon.

Pentru îndeplinirea scopului de marketing direct, RoCredit IFN S.A. , prin departamentele specializate, selectează și analizează(3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal menționate anterior. În afară de acestea, mai pot fi utilizate: sex, statut marital, ocupație, domeniul ocupației, venit, date socio-demografice, adresa IP, date despre comportamentul online (pagini web vizitate), date despre dispozitivul utilizat, cu mențiunea că nu este utilizat concomitent intregul set de date.

 1. Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitații la campanii, personalizarea ofertelor, administrarea oricăror programe de loialitate asociate contului de Client, personalizarea comunicarii cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii și altele asemenea. Spunem în masura în care ați fost de acord, întrucât dacă v-ați exprimat dezacordul, datele dvs nu vor fi prelucrate în scop de marketing direct.
 2. „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică.
 3. Selecția și analiza nu sunt scopuri diferite de scopul inițial, nici operațiuni de prelucrare de sine-stătătoare, ci modalități prin care se realizează scopul de marketing direct.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În functie de relațiile pe care le aveți cu RoCredit IFN S.A., după caz, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către:

 • persoana vizată sau reprezentanții legali sau convenționali ai persoanei vizate;
 •  parteneri contractuali ai RoCredit IFN S.A. (cum ar fi, curieri, notari, avocați, consultanți, contabili, evaluatori autorizați, cenzori și auditori, furnizori de servicii IT, de servicii de arhivare în format fizic și/sau electronic sau alți furnizori de servicii, ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise);
 •  furnizori de servicii de cercetare de piață, de transmitere a comunicărilor de marketing;
 •  entități cu careRoCredit IFN S.A. a încheiat contracte de finanțare sau cesiuni de creanțe;
 •  operatori asociați, cum ar fi: FNGCIMM,  Centrala Riscului de Credit (constituită în cadrul Băncii Naționale a României), Centrala Incidentelor de Plăți (constituită în cadrul Băncii Naționale a României ), respectiv către alți operatori asociați astfel cum sunt aceștia reglementați conform prevederilor legale în vigoare;
 •  autorități de stat, conform competențelor acestora și a legislației aplicabile, cum ar fi: Banca Națională a României, ANAF, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, Consiliul Concurenței;
 • autorități judiciare/de investigație, autorități judecătorești, autorități publice centrale, autorități publice locale, birouri executori judecătorești.

Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus menționate. Nefurnizarea datelor cu caracter personal necesare poate cauza întârzieri în disponibilitatea anumitor produse și servicii sau ne poate face imposibilă furnizarea serviciilor și/sau a produsului solicitat.

În situația în care vă opuneți prelucrării de date în scopuri care au la bază temeiul interesului legitim, vă informâm că acesta opțiune va fi analizată și, în funcție de situația particulară a persoanei vizate, veți primi un răspuns conform Regulamentului General privind protecția datelor.

În cazul operațiunilor de prelucrare a datelor intemeiate pe consimțământul dumneavoastră, menționăm ca lipsa consimțământului va conduce lă nerealizarea operațiunii respective.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, informare, rectificare, ștergere sau uitare, portabilitate a datelor, restricționarea prelucrării și opoziție.

Dreptul la informare 

Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de access

Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale și informații suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor să cunoască și să verifice legalitatea prelucrării.

Dreptul de rectificare

Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa dacă acestea sunt incomplete.

Dreptul de stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul persoanelor fizice de a le fi șterse datele cu caracter personal. Dreptul la ștergere este, de asemenea, cunoscut ca „dreptul de a fi uitat”.

Dreptul de portabilitate

Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, să reutilizeze și să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dumneavoastră  cu caracter personal.

Dreptul la opoziție

Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice / istorice și al statisticilor.

Dreptul de restrictionare a prelucrării

Persoanele fizice au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor personale.

Drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri 
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În cazul în care ne-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea de date personale aveți dreptul de a va retrage oricând acest consimțământ.

Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, vă rugăm să ne informați în cel mai scurt timp posibil.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați RoCredit IFN S.A. la adresa de e-mail:   protectiadatelor@rocredit-ifn.ro și/sau la adresa poștală:  loc.Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud.Maramureș în atentia Responsabilului cu Protectia Datelor, Nr. contact: 0362-404.948 sau 0372-708.388

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, RoCredit IFN S.A. va răspunde acestei solicitări, fără întârziere, în termen de cel mult o lună de zile, în conditiile prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor.

Măsurile implementate de RoCredit IFN S.A. în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal

RoCredit IFN S.A.  acordă o importanță sporită datelor tale cu caracter personal și înțelege să se conformeze cu cerințele legale în materia protecției datelor cu caracter personal. În acest sens, RoCredit IFN S.A. a numit un responsabil cu protecția datelor, a adoptat un cadru normativ intern privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv gestionarea incidentelor de securitate, soluționarea cererilor persoanelor vizate, evaluarea de impact asupra protecției datelor, instruirea și testarea periodică a angajaților pentru aprofundarea și conștientizarea activității de protecție a datelor, a implementat măsuri tehnice și organizatorice care să asigure confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor cu caracter personal. De asemenea RoCredit IFN S.A.  a luat măsuri de protecție a datelor, inclusiv în relațiile cu partenerii săi către care transferă date cu caracter personal, în funcție de calitatea acestora în raport cu RoCredit IFN S.A. (persoane împuternicite sau operatori asociați).

Cookies

Site-ul www.rocredit-ifn.ro  utilizeaza cookie-uri.

Acest website foloseste cookie-uri atât cookie-uri proprii cât și cookie-uri de la terți pentru a furniza vizitatorilor servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia, respective  o experiență plăcută de navigare .

Cookie-urile utilizate pe prezentul site oferă un feedback valoros și ne ajută în dezideratul de a îmbunătăți experiența duneavoastră  online. Informațiile obținute din aceste cookie-uri nu sunt stocate în baza de date și odată cu închiderea browserului cookie-urile sunt șterse din calculatorul utilizatorului.

Ce este un “cookie”? 

Prin „cookie” se înțelege un fișier text care conține informații privitoare la activitatea unui anumit utilizator de site (pagini vizitate, data si ora vizitării, informații privind autentificarea pe site). Colectarea acestor date se face exclusiv în scopul asigurării securitîții datelor colectate prin intermediul site-ului, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de RoCredit IFN S.A.  clienților săi. Fiecare browser acceptă implicit „cookies”.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri: 

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare)

Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori. 

Care sunt avantajele cookie-urilor? Un cookie conține informații care fac legatura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa in consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, sau publicitate relevantă. 

Care este durata de viața a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului. 

Copyright

RoCredit IFN S.A. deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Nu se acceptă copierea, reproducerea în orice modalitate, multiplicarea, alterarea, intervenția asupra formei și conținutului situ-lui  web RoCredit IFN S.A., inclusiv asupra graficii, formatelor, modalităților de prezentare și structurare a informațiilor, materialelor generate prin intermediul site-ului, sub sancțiunile prevazute de lege.

Clauze finale

Nerespectarea termenilor contractuali, frauda sau orice comportament care aduce prejudicii RoCredit IFN S.A.  pot duce la suspendarea accesului dumneavoastră la serviciile oferite de RoCredit IFN S.A. prin intermediul acestui site. 

Scontează acum!

Completează formularul cu încredere, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp.

Înscrie-te la newsletter

Întrebări frecvente

Suntem pregătiți să răspundem.

Rețele sociale

Păstrează legătura cu noi. Ne găsești pe următoarele rețele sociale:

Avantajele produsului

suport (în teritoriu) locuri de muncă flexibilitate fidelizare timp planificare prioritate rapiditate fără garanții lichiditate acces direct zero birocrație rapoarte afacere stabilă siguranță în control

Completați câmpurile de mai jos pentru verificarea eligibilității

Câmpurile notate cu * sunt obligatorii.
Scontează simplu, rapid și fără garanții suplimentare
Monitorizare facilă a termenelor de încasare
Finanțăm până la 90% din valoarea efectului de comerț
Câmpurile notate cu * sunt obligatorii.
Siguranța afacerii tale este o prioritate pentru noi
În curând acces direct la finantare, creditare 100% online
Rapididate in accesarea finantarii si eliminarea blocajelor financiare

Completați câmpurile de mai jos pentru verificarea eligibilității

Câmpurile notate cu * sunt obligatorii.
Scontează simplu, rapid și fără garanții suplimentare
Monitorizare facilă a termenelor de încasare
Finanțăm până la 90% din valoarea efectului de comerț
Câmpurile notate cu * sunt obligatorii.
Siguranța afacerii tale este o prioritate pentru noi
În curând acces direct la finantare, creditare 100% online
Rapididate in accesarea finantarii si eliminarea blocajelor financiare